ONG MANS MERCEDÀRIES, com a responsable del tractament, a través de la seva pàgina web mansmercedaries.org, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

ONG MANS MERCEDÀRIES només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix han adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i les llibertats de les persones interessades. A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del vostre lloc web:

Responsable del tractament

 • Identitat: ONG MANS MERCEDÀRIES
 • CIF: G62053962
 • Adreça: C/Mur 36-40, 08760 Martorell (Barcelona)
 • Correu electrònic: jtoset@xtec.cat

Finalitat del tractament de les vostres dades, legitimació del tractament i conservació

L’ONG MANS MERCEDÀRIES tractarem les vostres dades amb les finalitats següents:

 • Atendre les vostres sol·licituds d’informació a través del nostre email de contacte i enviar-vos el nostre newsletter legitimats pel consentiment que ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres i subscriure’s al nostre butlletí informatiu. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.
 • Gestionar la seva alta com a Usuari de la nostra plataforma i prestar-li els nostres serveis a legitimats per la relació contractual per a la prestació de serveis. Article 6.1.b) RGPD 2016/679.
 • Enviar-los als usuaris de la nostra plataforma, el nostre newsletter i comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis, legitimats pel nostre interès legítim. Article 6.1.f) RGPD 2016/679.

Un cop complerta la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservats els necessaris per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per dur a terme comunicacions comercials, es mantindran els mateixos fins als terminis que determini la legislació o fins al moment en què el interessat s’oposi al tractament.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

Transferències internacionals

Per poder oferir-li els nostres serveis, l’ONG MANS MERCEDÀRIES contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països, compten amb un nivell adequat de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com ara Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es duen a terme aquestes transferències internacionals de dades són:

 • Quan s’envien les dades que ens ha facilitat per subscriure’s al nostre newsletter, a través de l’empresa Google, que realitza la seva activitat de tractament de les seves dades personals a tercers països fora de la Unió Europea. La versió completa de la seva Política de Privacitat, es pot consultar a les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides: https://www.godaddy.com/es-es/legal/agreements/privacy-policy.
 • L’ONG MANS MERCEDÀRIES, el Responsable del tractament, contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació al núvol” a través de Google, a l’empara de Clàusules Contractuals Tipus. La informació la té disponible a https://business.safety.google/compliance/?hl=ca.
 • Aquesta pàgina web mansmercedaries.org es troba allotjada a “GoDaddy”, que esta ubicada a EEUU. Podeu consultar la seva a Política de Protecció de Dades a https://www.godaddy.com/ca-és/legal/agreements/privacy-policy.

Decisions automatitzades incloses en l’elaboració de perfils

L’ONG MANS MERCEDÀRIES, no duu a terme la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

Drets de l’interessat

Com a usuari de mansmercedaries.org, teniu dret a:

 • Accés, rectificació i supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i d’oposició al tractament, en el moment que cregui que no són necessaris per la finalitat amb la que van ser recollits.
 • Al sol·licitar la limitació del tractament, només es conservaran les dades estrictament necessàries per portar al seu exercici les reclamacions.
 • Retirar-ne el consentiment, en qualsevol moment.

Per procedir a l’exercici de drets cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic jtoset@xtec.cat.

Si considera que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats té dret a presentar-ne una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web www.aepd.es.

Translate »